Thời hạn bảo hộ tác phẩm âm nhạc là bao lâu?

0
66

Luật sư vui lòng tư vấn cho tôi về thời hạn bảo hộ của tác phẩm âm nhạc theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ là bao lâu? Tôi xin cảm ơn Luật sư

Trả lời:

Như phần trên chúng tôi đã trình bày, quyền tác giả sẽ bao gồm 02 quyền là quyền tài sản và quyền nhân thân. Thời gian bảo hộ đối với 02 quyền này là khác nhau và được quy định cụ thể như sau:

– Các quyền nhân thân sau đây sẽ được bao hộ vô thời hạn:

a. Đặt tên cho tác phẩm;

b. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

c. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

– Quyền tài sản sẽ được quy định thời gian bảo hộ như sau:

a. Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa được công bố thì thời hạn được tính từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả được xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;

b. Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

c. Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Như vậy, sau khi đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc thời gian bảo hộ tác phẩm sẽ thuộc mục (b) nêu trên: là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;